Eva Stewart


Born: May 20, 1896
Died: Nov 26, 1971


Courtesy of Bessie Webb
Back